Regulamin 2021

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.Pobiedziska Adventure Trip 2021 (zwany dalej Rajdem) jest rajdem sportowo – turystycznym.

2. Organizatorem Rajdu jest OSiR Pobiedziska i Oriento Expresso Team

3. Miejsce Rajdu:
a. trasa Rajdu poprowadzona będzie na terenie Gminy Pobiedziska;
b. biuro i baza Rajdu mieścić się będzie w budynku Stadionu Miejskiego Huraganu Pobiedziska przy ulicy Kiszkowskiej 7, lub w innym wskazanym przed rozpoczęciem rajdu miejscu w okolicach Pobiedzisk.

4. Rajd odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2021 r., bez względu na warunki atmosferyczne.

5. Cele Rajdu:
a. sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej;
b. popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku;
c. upowszechnienie kultury fizycznej, sportu oraz turystyki;
d. wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację;
e. praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;
f. ukazanie uczestnikom piękna Gminy Pobiedziska

WARUNKI UCZESTNICTWA:

6. W Rajdzie może uczestniczyć każda zainteresowana, pełnoletnia osoba.

7. Osoby niepełnoletnie w wieku 14-17 lat mogą uczestniczyć w Rajdzie tylko za zgodą osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten obowiązkowo należy zgłosić w biurze zawodów.

8. Udział w Rajdzie jest dobrowolny. W Rajdzie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach Rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić oni odszkodowania od Organizatorów. Odebranie pakietu startowego wraz z numerem startowym w dniu rajdu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

ZGŁOSZENIA:

9. Uczestnicy zgłaszają się na zawody poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej zawodów do dnia 23.08.2021r, po tym terminie zapisy zostają zamknięte, chyba że Organizator zezwoli na dalsze zapisy. Umieszczenie drużyny na liście startowej nie rezerwuje miejsca na rajdzie, o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat wpisowego. Limit zespołów dwuosobowych wyznaczono na 20, chyba że organizator zezwoli na dodatkowe zapisy po uprzednim kontakcie.

10. Warunkiem umieszczenia na liście zawodników dopuszczonych do udziału w Rajdzie jest opłata wpisowego oraz dokonanie zgłoszenia na stronie zawodów. Jeżeli zawodnik chce wypisać się z Rajdu, Organizator ma prawo zatrzymać wpisowe, o ile uczestnik nie powiadomił go o swojej rezygnacji na przynajmniej 14 dni przed rozpoczęciem Rajdu. W innym wypadku Organizator ma obowiązek zwrócić wpisowe na jego konto, za odpowiednim oświadczeniem dostarczonym przez uczestnika.

11. Wpisowe na Rajd wynosi 160zł

PKO BP ODDZIAŁ POBIEDZISKA, 71 1020 4027 0000 1002 1108 7998
OSIR Pobiedziska, ul. Różana 4A, 62-010 Pobiedziska
Tytuł: PAT2021 + [nazwa zespołu]

12. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:

a. nagrody i dyplomy dla najlepszych;
b. komplet kolorowych map z zaznaczonymi PK (mapy geodezyjne oraz mapy do biegu na orientację);
c. numery startowe dla wszystkich zawodników;
d. ciepły posiłek na mecie;
e. kajaki, wiosła, kapoki do wykonania odcinka kajakowego;
f. obsługę i niezbędny sprzęt podczas zadań specjalnych;
g. w ramach możliwości pamiątkowe upominki od sponsorów i partnerów.


ZASADY PRZEPROWADZANIA RAJDU:

13. Rajd ma formułę „na orientację”.

14. Podstawowym celem rajdu jest to, aby w limicie czasowym, potwierdzić obecność na wszystkich Punktach Kontrolnych (PK) oraz ukończyć zadania specjalne.

15. Start wszystkich uczestników odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.

16. Wszelkie przerwy na trasie i w bazie Rajdu są wliczane w czas przejścia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.

17. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.

18. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i potwierdzenie pierwszego PK trasy oraz oddanie karty startowej na mecie Rajdu.

19. Ustalanie kolejności na mecie rajdu:
a. wyżej sklasyfikowaniu są zawodnicy, którzy zgromadzili większą ilość punktów
b. w przypadku tej samej liczby punktów o kolejności decyduje czas
c. punkty uczestnicy otrzymają za potwierdzenia PK i za pokonanie w całości lub tylko częściowe ZS;

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

20. Uczestnik powinien posiadać:
a. sprawny technicznie rower
b. kompas;
c. latarkę;
d. naładowany telefon komórkowy;
e. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
f. ubezpieczenie NNW; (opcjonalne)
g. przybory medyczne (plaster, bandaż, wodę utlenioną, folię NRC itp.). (opcjonalne)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

21. Uczestnicy w czasie trwania Rajdu mają prawo, iść oraz odpoczywać wedle własnej woli. Aby przebycie danej trasy było „czyste” uczestnicy nie mogą korzystać z żadnego środka lokomocji. Uczestnicy nie mogą również korzystać ze zorganizowanej pomocy osób trzecich nie będących uczestnikami Rajdu oraz urządzeń do nawigacji satelitarnej. Dodatkowo zespoły trasy Adventure muszą całą trasę przebyć razem (poza prologiem). Odległość między zawodnikami może wynosić maksymalnie 100m.

22. Używanie urządzeń do nawigacji satelitarnej jako pomocy nawigacyjnej jest zabronione. Używanie urządzeń do nawigacji satelitarnej dozwolone jest jedynie w celu zapisu śladu (tracka) do wykorzystania po rajdzie.

23. Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 2 dni po Rajdzie (liczy się data wysłania protestu) do Sędziego Głównego. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 3 dni, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Rajdu.

24. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po Rajdzie w jeden z poniżej podanych sposobów:
a. na mecie (w przypadku ukończenia rajdu),
b. w bazie rajdu (w przypadku zejścia lub zjechania z trasy),
c. telefoniczne w Biurze Zawodów, dzwoniąc pod numer telefonu znajdujący się na mapach (w przypadku zejścia lub zjechania z trasy bez przybycia do bazy Rajdu).

25. Odmeldowanie podyktowane jest względami bezpieczeństwa. W przypadku nie spełnienia tego obowiązku uczestnik może zostać obciążony kosztami podjętej akcji ratowniczej.

26. Organizatorzy nie zapewniają transportu dla uczestników, którzy rezygnują z kontynuowania trasy. W miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć uczestników do bazy Rajdu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, czas oczekiwania na transport może być jednak bardzo długi.

27. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Rajdu.

28. Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada.

29. Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciw-pożarowych. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście.

30. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie Organizatorów ważnego dowodu tożsamości.

31. Numer startowy, wydawany w Biurze Zawodów przed startem należy podczas trwania Rajdu obowiązkowo nosić w widocznym miejscu na rowerze albo plecaku.

32. Organizatorzy mają prawo wycofać z trasy uczestnika Rajdu, w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego podczas Rajdu oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

33. Wszyscy uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z Rajdu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, Patronów i Sponsorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez OSiR w Pobiedziskach imprez i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych „Oriento Expresso” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).

Przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku:

34. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, udostępnienie wizerunku i wypowiedzi związanych z organizacją Biegu.

35. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach  (zwany dalej „Administratorem”).

36. Przekazanie Organizatorowi przez zawodnika danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w imprezie.

37. Dane osobowe zawodników (również wyniki z biegu) przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia imprezy, wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród w konkursach zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

38. Wizerunek zawodników utrwalony w formie fotografii lub zapisu video i audio będzie wykorzystany przez Administratora oraz sponsorów głównych imprezy w celu promocji imprezy cyklicznej i innych działań promocyjnych w mediach we wszelkich formach publikacji, w szczególności plakatach reklamowych, ulotkach, drukowanych materiałach promocyjnych, filmach promocyjnych, reklamie w gazetach i czasopismach, w telewizji oraz w Internecie itp. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach ogólnie uznanych za nieetyczne lub obraźliwe.

39. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom nie wskazanym w Art. 33, które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.

40. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników, dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

41. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.

42. Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej, dane zawodnika (imię i nazwisko, przynależność klubowa, płeć) zostaną opublikowane na ogólnodostępnej liście startowej oraz wynikach.

43. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem.

44. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

KONIEC